Club News
  • No News reported.

Membership Orientation Programme by Pune Sahawas

Winter in New York
26 Nov, 2017

Beneficiaries : 20

Cost : 2600

President : Dinkar Palaskar

Rotarian Team : Anil Jadhav, Dinkar Palaskar, Govind Hardikar, Kiran Savargaonkar, Mahesh Gavaskar, Mohan Desai, Nisha Sawant, Pradip Kulkarni, Prakash Avachat, Rameshwar Kotalwar, Sandip Limbekar, Santosh Joshi, Sudhir Vaidya, Swati Belgamwar, Vijay Bhagat, Vijay Mankari

Non Rotary Partner : Swati Mankari, Sudhir Belgamwar, Smita Gavaskar

Description :
Membership orientation was organised at Bayleaf Restaurant for new member's. New Member's (Kiran Ingale, Swati Mankari, Dr. A G Sawant, Mahesh And Smita Gavaskar, Nisha and Tanaji Sawant, Nandkumar Jadhav, Swati and sudhir Belgamwar, Vijay Bhagat) were present. Shekhar Takalkar, Govinrao Hardikar, Sudhir Vaidya, Prakash Avachat and Anil Jadhav were also present.

Images :